Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στην ψυχολόγο, Έλλη Θολούλη η οποία σέβεται τα προσωπικά δεδομένα κάθε επισκέπτη.

Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στην ψυχολόγο, Έλλη Θολούλη (καλούμενη εφεξής χάριν συντομίας «Ψυχολόγος»), η οποία σέβεται τα προσωπικά δεδομένα κάθε επισκέπτη. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την παρoύσα ιστοσελίδα, δεσμεύεστε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά το παρόν κείμενο, το οποίο θα ονομάσουμε για συντομία «Πολιτική δεδομένων», και ότι έχετε συμφωνήσει με αυτό. Σε κάποιες περιπτώσεις θα σας προτρέπουμε να συμφωνήσετε με την «Πολιτική δεδομένων» σε σημεία ενδιαφέροντος όπως είναι τα σημεία συλλογής προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα ιστοσελίδα προβαίνει σε κάθε εύλογη και δυνατή προσπάθεια να προστατεύσει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών των χρηστών/επισκεπτών από κάθε παράνομη πρόσβαση ή χρήση.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων ή την παρούσα δήλωση απορρήτου και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας από τον νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο e-mail: info@compassioncentre.gr

Παρακάτω θα σας εξηγήσουμε με σαφήνεια τα σημεία, τις διαδικασίες και τον σκοπό συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων, πώς τα επεξεργαζόμαστε, πώς τα προστατεύουμε και ποια είναι τα δικαιώματά σας.

1. Σε ποια σημεία συλλέγουμε δεδομένα σας

Η λήψη των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται, αφού προηγουμένως έχετε εγγράφως συναινέσει γι’ αυτό. Η Ψυχολόγος δεν μεταβιβάζει τα στοιχεία αυτά σε τρίτους.

Τα σημεία στα οποία γίνεται η συλλογή των δεδομένων σας είναι:

 • Κατά την εγγραφή σας, ως χρήστες ή πελάτες μας, για τη χρήση υπηρεσιών μας δωρεάν ή μετά από πληρωμή.
 • Κατά την εγγραφή σας για τη λήψη των ενημερωτικών μας e–mail.
 • Κατά την επικοινωνία σας με το τηλεφωνικό μας κέντρο για τον ορισμό συνάντησης (ραντεβού)
 • Κατά την επικοινωνία σας στην υποστήριξη για λήψη βοήθειας.


2. Ποια στοιχεία μας παρέχετε

 • Κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο επικοινωνία μας μαζί σας, είτε με δική σας πρωτοβουλία, προς αναζήτηση παροχής των παρεχομένων υπηρεσιών μας, τηλεφωνικώς, ηλεκτρονικώς ή δια ζώσης, συλλέγονται προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας.
 • Κατά τη δήλωση συμμετοχής σας σε εκπαιδευτικά σεμινάρια της Ψυχολόγου και κατά την εγγραφή σας σε σχετική λίστα αναμονής, θα σας ζητηθούν όλα τα στοιχεία που πιστοποιούν την ταυτότητά σας, όπως επί παραδείγματι όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ειδικότητα, εν γένει στοιχεία επικοινωνίας, καθώς επίσης ενδεχομένως θα σας ζητηθεί για την εγγραφή σας να μας παράσχετε και μια διεύθυνση email, η οποία ενδεχομένως να χρειαστεί να πιστοποιηθεί.
 • Πιθανόν να σας ζητηθούν επιπλέον στοιχεία όπως ΑΦΜ και διεύθυνση για παροχή τιμολογίου ή, για ειδικές περιπτώσεις σεμιναρίων εκπαίδευσης, επιβεβαίωση της επαγγελματικής σας ιδιότητας. Μπορείτε οποτεδήποτε να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων σας.
 • Προαιρετικά μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες για το όνομά σας, την ηλικία σας, το φύλο σας και την επαγγελματική σας ιδιότητα, καθώς και την περιοχή στην οποία διαμένετε, τα οποία τα χρησιμοποιούμε, για διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων κάνοντας χρήση των στοιχείων σας, χωρίς επ’ ουδενί να κοινοποιούνται σε οιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, ή προκειμένου να σας εμφανίσουμε στοχευμένες ενημερώσεις και προωθητικές ενέργειες των υπηρεσιών της Ψυχολόγου ή/και συνεργατών της, που πιθανόν να σας αφορούν. Μπορείτε οποτεδήποτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων.

3. Πως χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας

 • Επικοινωνούμε μαζί σας για οποιονδήποτε λόγο, που άπτεται της μεταξύ μας συνεργασίας ή – ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς – για λόγους που σχετίζονται άμεσα με την θεραπεία ή τα σεμινάρια εκπαίδευσης, ή την αλλαγή των συναντήσεων, ή σχετικά με γενικές συστάσεις κ.λ.π.
 • Σας αποστέλλουμε ενημερωτικά μηνύματα, μέσω email ή/και sms, σχετικά με νέα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ψυχολόγου ή/και συνεργατών μας. Σας στέλνουμε επίσης τα νέα μας ή θέματα που σας αφορούν. Μπορείτε να διακόψετε τη λήψη των μηνυμάτων αυτών όποτε επιθυμείτε.


4. Ασφάλεια

Η Ψυχολόγος αναλαμβάνει την ευθύνη να αποθηκεύσει, να διατηρήσει και να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα με όλες τις νόμιμες διαδικασίες ασφαλείας σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Ψυχολόγος εγγυάται επίσης τη συμμόρφωση της ιδίας ή/και των συνεργατών της για την ορθή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύεται να μην τα διατηρήσει ή επεξεργαστεί μετά το αίτημα διαγραφής τους, εκτός εάν αυτό αντιτίθεται σε ισχύουσα νομοθεσία.


5. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Η Ψυχολόγος κατά την εκτέλεση της εργασίας της και μάλιστα λόγω της ειδικής φύσης της εργασίας της, ενδέχεται να προβαίνει στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας, όπως δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

Κι ενώ η επεξεργασία των ως άνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των δικαιούχων (υποκειμένων των δεδομένων), ή/και υπό τις ρητώς αναφερόμενες και διαλαμβανόμενες στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ειδικές προϋποθέσεις και εξαιρέσεις (GDPR, άρθρο 9 παρ. 2), η Ψυχολόγος, δεδομένου ότι προβαίνει σε τοιαύτη επεξεργασία υπαγόμενη σε επαγγελματικό απόρρητο, η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η ρητή και έγγραφη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, επειδή γίνεται από την ευθύνη επαγγελματία που υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου όπως ο ψυχολόγος (άρθρ. 9 Ν. 991/1979) και εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών.


6. Σύννομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Ψυχολόγος μπορεί να προβαίνει σε επεξεργασία των ως άνω δεδομένων ειδικής κατηγορίας («ευαίσθητων») σύννομα, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχετε παράσχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς,

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων της ή δικαιωμάτων σας στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, παρέχοντας κατάλληλες εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα συμφέροντά σας,

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συμφερόντων σας ή άλλου φυσικού προσώπου, εάν το τελευταίο είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί,

δ) η επεξεργασία διενεργείται, με κατάλληλες εγγυήσεις, στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων ιδρύματος, οργάνωσης ή άλλου μη κερδοσκοπικού φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό, θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο και υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην μέλη του φορέα ή πρόσωπα τα οποία έχουν τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με τους σκοπούς του και ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων,

ε) η επεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων,

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα,

ζ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων,

η) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

θ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους, το οποίο προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, ειδικότερα δε του επαγγελματικού απορρήτου, ή

ι) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, οι οποίοι είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβονται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπουν κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.


7. Τα δικαιώματά σας

 • Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Μετά από αίτημά σας στο email επικοινωνίας (info@compassiocentre.gr) θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς.
 • Έχετε δικαίωμα να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα (διόρθωση, συμπλήρωση).
 • Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, στέλοντας σχετικό αίτημα στο στο email επικοινωνίας (info@compassiocentre.gr). Ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα έχουμε υποχρέωση να τα διατηρήσουμε για κάποια χρονική περίοδο, επειδή τα δεδομένα αυτά απαιτούνται για εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεών μας απεναντί σας ή λόγω νομικών απαιτήσεων.
 • Έχετε δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσή σας για λήψη ενημερώσεων αποστέλοντας σχετικό αίτημα για διαγραφή από τον κατάλογο παραληπτών newsletters στο email επικοινωνίας (info@compassiocentre.gr).


8. Αναθεωρήσεις

H Ψυχολόγος διατηρεί το δικαίωμα της τροποποίησης της παρούσας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση αλλαγών, οφείλει να καταγραφεί η ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησής της στην παρούσα δήλωση. Η επικαιροποιημένη Πολιτική δεδομένων θα ισχύει από την ημερομηνία αυτή. Σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε συχνά την παρούσα δήλωση για ενημέρωσή σας. Η παρούσα δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά την 11η Δεκεμβρίου 2021.


9. Συνεργασία με τρίτους

Σε περίπτωση που η Ψυχολόγος συνεργαστεί, στα πλαίσια της εργασίας της, με τη διαδικασία αναθέσεως τμήματος αυτής ή/και αναθέσεως διαφορετικών-μη σχετικών με το αντικείμενό της εργασιών σε τρίτους και όχι εργαζόμενούς της (π.χ. λογιστές), οι οποίοι ενδέχεται λόγω της φύσης της συνεργασίας, να λάβουν γνώση των προσωπικών δεδομένων σας, δεν δύναται να εγγυηθεί σε καμία περίπτωση για την τήρηση των μέτρων εκ μέρους τους, ωστόσο δηλώνει ότι θα προβαίνει σε κάθε δυνατή προσπάθεια επιλογής συνεργατών (τρίτων), οι οποίοι τουλάχιστον θα παρέχουν οι ίδιοι εγγυήσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, υπογράφοντας σχετικούς διασφαλιστικούς συμβατικούς όρους.


10. Πολιτική Cookies

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει cookies, προκειμένου να εξακριβώσει τον επισκέπτη/χρήστη συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της «ιστοσελίδας». Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένων, τα οποία εγκαθίστανται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη, ωστόσο μέσω αυτών δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αρχεία ή κείμενα του υπολογιστή. Χρησιμοποιούνται μόνο ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας και για στατιστικούς σκοπούς, προκειμένου να εξακριβώνονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, αλλά και για λόγους marketing. Μπορείτε να ρυθμίσετε την μηχανή αναζήτησής σας (browser), ώστε, είτε να διακρίνετε τα cookies που χρησιμοποιούνται, είτε να αρνηθείτε να χρησιμοποιήσετε τα cookies. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τα cookies για την εξακρίβωσή σας, δεν θα δύναται πλέον να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Η ιστοσελίδα ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies από την Google Analytics for anonymous Demographics and Interest Reporting.

Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει απλά cookies. Πρόκειται απλά για πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Τα cookies συχνά αποθηκεύουν τις ρυθμίσεις σας για μια ιστοσελίδα, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την σελίδα που επισκέπτεστε συχνότερα. Όταν επιστρέψετε στην ιστοσελίδα, ο φυλλομετρητής (πρόγραμμα περιήγησης στο ίντερνετ όπως ο google chrome) ή o browser θα στείλει τα cookies που ανήκουν στην ιστοσελίδα. Έτσι, η ιστοσελίδα μπορεί να παρουσιάσει πληροφορίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.


11. Επικοινωνία

Αν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με τη διαχείριση ή την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή αν επιθυμείτε να τροποποιήσετε ή να εξασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email επικοινωνίας (info@compassiocentre.gr).